Ga naar de inhoud

Detachering naar Nederland

Verplichtingen bij detachering naar Nederland of tijdelijk werken in Nederland: WagwEU

Bij tijdelijk werken in of detachering naar Nederland gelden veel verplichtingen, waaronder een meldingsplicht. Lees verder en voorkom boetes!

WIJ BIEDEN ONZE DIENSTEN AAN IN: ​

België, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Italië en het Verenigd Koninkrijk

Los van mogelijke financiële gevolgen op het vlak van belastingafdracht en sociale verzekeringsafdrachten in Nederland, heeft u bij detachering naar Nederland van uw buitenlandse werknemers diverse verplichtingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Ook wanneer met de betrokken werknemers een arbeidsovereenkomst is gesloten naar Belgisch recht! Dit komt door internationale afspraken die de Europese lidstaten met elkaar hebben gemaakt, ter bescherming van gedetacheerde werknemers. In Nederland zijn deze geïmplementeerd in de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU).

In welke situaties geldt de WagwEU?

De WagwEU is van toepassing op de volgende drie vormen van detachering van buitenlandse werknemers naar Nederland:

 • Zuivere dienstverlening (een buitenlandse dienstverlener voert met zijn eigen buitenlandse personeel in Nederland een opdracht uit bij een Nederlandse klant onder zijn leiding en toezicht en voor zijn rekening).
 • Detachering binnen multinationale concerns (een werknemer van een vestiging in de ene staat wordt gedetacheerd naar een Nederlandse vestiging van hetzelfde concern).
 • Uitzendarbeid (uitzendkrachten van een buitenlands interimkantoor worden in Nederland ter beschikking gesteld).

Minimale arbeidsvoorwaarden voor gedetacheerde werknemers

Om te voorkomen dat de arbeidsvoorwaarden van buitenlandse en lokale werknemers teveel uiteen lopen, moet de werkgever die werknemers naar Nederland detacheert aan deze werknemers bepaalde minimale arbeidsvoorwaarden toekennen, zoals op het vlak van:

 • minimumloon
 • maximale werk- en minimale rusttijden
 • gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk
 • gelijke behandeling van mannen en vrouwen
 • minimum aantal vakantiedagen
 • voorwaarden voor het ter beschikking stellen van werknemers door een interimkantoor
Overigens zijn de Europese regels over dit onderwerp onlangs gewijzigd, maar zijn deze wijzigingen nog niet doorgevoerd in de Nederlandse wetgeving over detachering. De huidige Nederlandse regels gaan uit van het principe dat het recht van de uitzendstaat van toepassing blijft, met uitzondering van een aantal “minimale arbeidsvoorwaarden” zoals hierboven opgesomd. De nieuwe regels gaan uit van het gegeven dat werknemers in het werkland gelijke loon- en arbeidsvoorwaarden moet krijgen als de andere werknemers. Deze gaan natuurlijk veel verder dan alleen de minimumlonen. Wanneer de detachering langer duurt dan 12 maanden wordt zelfs het gehele arbeidsrecht van het werkland van toepassing.

Welke administratieve verplichtingen gelden er bij detachering naar Nederland?

Naast de minimale arbeidsvoorwaarden die u moet toekennen aan naar Nederland gedetacheerde werknemers heeft u ook bepaalde administratieve verplichtingen waaraan u moet voldoen, op straffe van hoge boetes:

U moet op verzoek inlichtingen verschaffen aan de autoriteiten (Inspectie SZW is verantwoordelijk voor de handhaving van de WagwEU). Let op, deze inlichtingenplicht geldt ook voor zelfstandigen die tijdelijk in Nederland werken!

Op de werkplek moet een dossier aanwezig zijn, met o.a. de volgende inhoud:

Per werknemer:

 • Arbeidsovereenkomst
 • Loonfiche
 • Aantal gewerkte uren
 • Bewijsstukken over welk loon aan de werknemer is uitbetaald
 • Bewijsstukken sociale zekerheidsbijdragen (A1)
 • Overige zaken in het kader van de wettelijke informatieplicht van een werkgever (hiermee worden zaken bedoeld als naam partijen, plaats waar gewerkt wordt, functie, vakantie, loon, arbeidsduur, pensioen, cao, etc.)

Identiteitsbewijs van:

 • Werknemer
 • Werkgever
 • Klant in Nederland (degene bij wie de gedetacheerde werknemers op locatie werken)
 • De persoon die verantwoordelijk is voor de betaling van het loon

Het dossier mag ook digitaal aanwezig zijn op de werkplek.
Ook de zelfstandige voor wie de hieronder genoemde meldingsplicht geldt, dient op de werkplek over bescheiden te beschikken waaruit zijn identiteit, de identiteit van de klant in Nederland en van de verantwoordelijke voor de uitbetaling van het loon blijken.

U moet een contactpersoon aanwijzen die namens uw onderneming als aanspreekpunt fungeert ten aanzien van de autoriteiten. Dit mag één van uw medewerkers zijn maar kan ook een externe partij zijn, zoals Interfisc. Deze contactpersoon moet rechtstreeks toegang hebben tot het hierboven genoemde (digitale) dossier.

Sinds 1 maart 2020 moeten de grensoverschrijdende werkzaamheden aangemeld worden bij het “ Meldloket WagwEU”, een online systeem van de Nederlandse overheid. De verplichting om te melden geldt alleen voor detacheringen naar Nederland die aanvangen op 1 maart 2020 of later.
Een buitenlandse werkgever moet in ieder geval melding maken van de volgende gegevens:

 • de identiteit van de melder
 • de bedrijfsgegevens
 • de contactpersoon, bedoeld in artikel 7 van de WagwEU
 • de identiteit van de klant/opdrachtgever
 • de sector waarin de activiteiten in Nederland worden uitgevoerd
 • het adres van de werkplek
 • de verwachte duur van de werkzaamheden
 • de identiteit van de persoon die verantwoordelijk is voor de uitbetaling van het loon
 • de identiteit van werknemers die in Nederland komen werken
 • de aanwezigheid van een A1-verklaring of andersoortig bewijs dat aantoont waar de sociale premies betaald worden voor de werknemer(s), vanwege de bijdrage voor de toepasselijke sociale zekerheidsregeling

Eén melding per jaar voor sommige kleinere ondernemingen & zelfstandigen
In bepaalde situaties slechts één maal per jaar een melding te worden gedaan. Dit is bijvoorbeeld van toepassing op dienstverleners met minimaal 1 en maximaal 9 werknemers in dienst, of zelfstandigen, ingeschreven in het Handelsregister (of een soortgelijk register in een buurland) en gevestigd binnen 100 kilometer van de Nederlandse grens. Bijkomende voorwaarde is dat de dienstverlener of zelfstandige in het voorgaande kalenderjaar driemaal een transnationale dienst heeft verricht of al een WagwEU jaarregistratie heeft voltooid en niet actief is in de bouwsector. Op de officiële website van de Nederlandse overheid treft u een uitgebreid overzicht aan: https://www.postedworkers.nl/faq/vraag-en-antwoord/geldt-voor-kleine-bedrijven-een-eenjaarsmelding

Géén melding voor sommige incidentele activiteiten
Voor sommige incidentele activiteiten is helemaal géén melding vereist. Dit is bijvoorbeeld van toepassing op werknemers die zakelijke besprekingen in Nederland voeren en daarvoor relatief kort in Nederland verblijven of op werknemers die voor een korte duur een te leveren goed of machine komen installeren of repareren. Op de officiële website van de Nederlandse overheid treft u een uitgebreid overzicht aan: https://www.postedworkers.nl/faq/vraag-en-antwoord/voor-welke-incidentele-activiteiten-hoef-ik-mij-niet-te-melden

De genoemde vrijstellingen gelden in beginsel niet indien het werkzaamheden in de bouwsector betreft, aangezien dit één van de “hoge risico sectoren” is, waarin door de overheid strenger opgetreden wordt.

Specifieke regels voor de transportsector
In de transportsector gelden enkele uitzonderingen op de meldingsplicht voor buitenlandse werknemers. Zo is het merendeel van het vervoer uitgesloten van de meldingsplicht en kan bij goederenvervoer over de weg een jaarmelding worden ingediend. Ook bij deze melding moet een contactpersoon in Nederland worden opgegeven.
Klik hier voor meer informatie over de verplichtingen voor internationale transportbedrijven.

Voorkom boetes

Boetes kunnen hoog oplopen, tot wel € 20.250 per overtreding die bij herhaling of ernstige overtreding nog eens tot maximaal 200% kunnen oplopen. Inspectiediensten uit verschillende EU-landen kunnen bovendien informatie met elkaar uitwisselen. Let dus op dat u bij controle niet voor verrassingen komt te staan. Dit geldt ook voor zelfstandigen!

Wij helpen u graag op weg met uw detacheringen naar Nederland

Consequenties inventariseren

Vóórdat u werknemers naar Nederland detacheert brengen wij graag de consequenties voor u in kaart. Wij zetten voor u op een rij zetten welke verplichtingen u in Nederland heeft op het vlak van:

 • sociale zekerheid
 • arbeidsrecht en minimale arbeidsvoorwaarden
 • vennootschaps-/winstbelasting en BTW
 • overige zaken, zoals bijvoorbeeld registratie & inschrijving in het Handelsregister

WagwEU meldplicht, administratie & documenten

Wij zorgen voor de afwikkeling van uw eventuele registratie & meldplicht bij de autoriteiten en voor de daarbij behorende administratie & documenten (A1-verklaring, belastingaangifte etc.).

Vervolgens zorgen wij ervoor dat u aan de op deze pagina omschreven administratieve verplichtingen voldoet. Wij doen dit bij aanvang én gedurende de looptijd van het project:

 • door u te helpen bij het samenstellen en up-to-date houden van het benodigde dossier
 • door namens u op te treden als contactpersoon ten aanzien van de autoriteiten

WIJ BIEDEN ONZE DIENSTEN AAN IN: ​

België, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Italië en het Verenigd Koninkrijk

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Volg ontwikkelingen op het gebied van werkgeversverplichtingen in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië op de voet.

Samen, oplossingsgericht en zorgzaam

Al sinds 1972 biedt Interfisc internationale HR & Payroll oplossingen aan in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië. Wij doen dit vanuit ons hoofdkantoor in Nederland en filialen in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en met een internationaal team van ca. 45 bevlogen en zorgzame medewerkers.

Wilt u meer informatie?

Vragen over wat u allemaal moet regelen?
Ons customer support team staat voor u klaar, u bereikt ons telefonisch of via het contactformulier.

Niet gevonden wat u zocht?

In de wereld van internationale tewerkstelling is elke situatie uniek. Heeft u vragen waarop onze website geen antwoord biedt, aarzel dan niet om ons deze te stellen, wij denken graag met u mee!

Contactformulier

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

Volg ontwikkelingen op het gebied van werkgeversverplichtingen in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Italië op de voet.